BIO-info

Forfatter: magnussn

Ukens nyhet – Uke 17: Laksesimulator og digital hjerne i nytt forskningssenter

Data møter gener i Senter for digitalt liv.

Valg til Instituttrådet gruppe B (midlertidig ansette) og D (Studenter)

Valg, Instituttrådet, gruppe D (studenter)

Det skal nå avholdes valg i gruppe D til instituttrådet ved Institutt for biologi. Gruppe D er studenter tilknyttet Institutt for biologi. Det skal velges 2 medlemmer og 4 varamedlemmer. Funksjonsperioden i instituttrådet er ett år; 01.08.2016 – 31.07.2017. Valget avvikles i.h.t universitetets valgreglement.

Forslag på kandidater

Fristen for å fremme forslag på kandidater er 18 mai kl. 1500. Forslag skal sendes eller leveres til valgstyrets sekretær Nina Hølland. Forslaget må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i gruppe D. Det må inneholde minst en og høyst seks kandidater (ikke i prioritert rekkefølge). De foreslåtte må være valgbare. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Dato for valget

Valget vil foregå i perioden 1-8 juni. Valget avvikles elektronisk som preferansevalg jf. § 7 og 9.

 

Valg, gruppe B, Instituttrådet

Gruppe B er midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer. Funksjonsperioden er 1 år; 01.08.2016 – 31.07.2017. Valget avvikles i.h.t universitetets valgreglement.

Forslag på kandidater
Fristen for å fremme forslag på kandidater er 18.mai kl15:00. Forslag sendes/leveres til valgstyrets sekretær Nina Hølland. Forslag må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i gruppe B. Det må inneholde minst en og høyst fire kandidater (ikke i prioritert rekkefølge). De foreslåtte må være valgbare. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Stemmerett og manntall
Du må selv sjekke at du står i manntallet. Klagefristen er 6 mai. For å ha stemmerett og være valgbar til instituttrådet, må man være tilsatt før 1. mars 2016 i minst 50 % stilling. Tilsatt som er valgbar har plikt til å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den som har hatt et verv, kan nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har tjenestegjort sammenhengende i dette. Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra denne, jf. § 10. Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg.

Dato for valget
Valget vil foregå i perioden1-7 juni. Valget vil avvikles elektronisk og som preferansevalg jfr. § 7 og 9.

Mvh

Valgstyret

Forskning – Uke 17

Husk:   Åpne og del e-søknaden din med BIO administrativt ansvarlig. Fristen er i dag!

BIO interne frister frem mot NFR frist: 25. mai

  1. april: Utlysning forventes offentliggjort
  2. april: Informer BIO om du planlegger å søke – sjoukje.kuipers@uib.no
  3. april: Åpne og del e-søknaden din med BIO administrativt ansvarlig: synnove.myhre@uib.no

2.-11. mai:        Utarbeidelse av budsjett med BIO økonomi. Budsjettene må være utarbeidet iht TDI -modellen – thomas.hugoy@uib.no

12.-18. mai:      Prosjektbudsjett og formalia ferdigstilles fortløpende

  1. mai: Gjennomføring av endelig budsjett – thomas.hugoy@uib.no

Vennligst respekter de interne BIO fristene. Dersom du trenger en utvidelse for noen av de ovennevnte, vennligst gi beskjed til Sjoukje og/eller Thomas.

Nye publikasjoner – Uke 17

Birks HJB, Ammann B, Stefanova I (2016) In Memoriam: Herbert E Wright Jr 1917-2015. Holocene 26:507-510 http://dx.doi.org/10.1177/0959683616634176 Birks HJB, Birks HH (2016) How have studies of ancient DNA from sediments contributed to the reconstruction of Quaternary floras? New Phytologist 209:499-506 http://dx.doi.org/10.1111/nph.13657 Bizuayehu TT, Furmanek T, Karlsen O, van der Meeren T, Edvardsen RB, Ronnestad I,…

Ukens nyhet – Uke 16: Her skal CO2 verta til fiskefor

Til hausten skal det stå klart eit pilotanlegg på Mongstad der ein skal bruka CO2 til å laga biomasse.

Dermed kjem det første handfaste resultatet av eit arbeid som har pågått i mange år med å sjå på korleis ein kan utnytta CO2-utsleppa til noko nyttig. Råstoffet skal det nye testanlegget frå Technology Centre Mongstad (TCM), som driv utprøving av ulike teknologiar for å skilja ut CO2 frå røykgassen frå raffineriet og det gassdrivne varmekraftverket.

I testanlegget skal ein så med bruk av alt utprøvde metodar for oppdyrking av mikroalgar, prøva ut om det er mogleg å produsera ein biomasse med Omega 3-feittsyrer, som igjen kan brukast til fiskefor i oppdrettsnæringa.

Les mer om satsningen i Strilen

Utvald nyhende – Veke 15: Kan hindre ny godsterminal

Kommunen vil bygge en ny godsterminal på Haukås. Der bor det elvemuslinger som myndighetene allerede bruker millioner av kroner på å verne.

IDYLL: Her styrer kommunens miljøsjef Håvard Bjordal og professor Per Jakobsen på i Haukåselven. – Vi har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på elvemuslingene, sier Jakobsen. FOTO: MAGNUS JOHAN STEINSVÅG

BERGEN: – Når Julius Cæsar sin hær kunne invadere England for å få tak i denne muslingen allerede 55 år før Kristus, så må vel Bergen kommune sin fagetat også kunne anse den for verdifull, sier Per Johan Jakobsen.

Han er professor ved Universitetet i Bergen og arbeider med «oppdrett» av elvemuslinger på et eget anlegg for dem på Austevoll.

Les mer i BAs artikkel