BIO-info

Kategori: 2016 – Uke 17

Marin oppstart

Universitetsstyret vedtok torsdag at ansvaret for universitetets marine satsing skal ligge ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. La oss håpe og tro at det kan bli en manifestering av et potensiale for marine aktiviteter på tvers av faggrenser både innenfor og utenfor fakultetet.

De to største nye prosjektene ved BIO (sett bort fra senterprosjektene) er også marine. I forrige uke var det kick-off møte for SpongES-prosjektet (Horisont 2020) som Hans Tore Rapp er koordinator for. Denne uken var det dCod 1.0-prosjektet (Digitalt Liv, NFR) som undertegnete leder som ble blåst i gang. Tverrfaglig samarbeid mellom biologer, bioinformatikere og matematikere gir spennende muligheter, men også utfordringer i å lære hverandre å kjenne og forstå når vi skal snakke fag med hverandre.

Ukens nivå 2-liste inneholder fire publikasjoner. Det er et antall vi gjerne vil se oftere. Vi gratulerer John Birks og Hilary Birks med artikkel i New Phytologist, Joachim Töpper og Vigdis Vandvik og medforfattere i Global Change Biology, Håkon Dahle med flere i Geochemistry Geophysics Geosystems, og Arne Skorping, Knut Helge Jensen, Adele Mennerat og Göran Högstedt som har landet en spennende historie i American Naturalist.

Hilsen Anders

IMG_1912

Ukens nyhet – Uke 17: Laksesimulator og digital hjerne i nytt forskningssenter

Data møter gener i Senter for digitalt liv.

Valg til Instituttrådet gruppe B (midlertidig ansette) og D (Studenter)

Valg, Instituttrådet, gruppe D (studenter)

Det skal nå avholdes valg i gruppe D til instituttrådet ved Institutt for biologi. Gruppe D er studenter tilknyttet Institutt for biologi. Det skal velges 2 medlemmer og 4 varamedlemmer. Funksjonsperioden i instituttrådet er ett år; 01.08.2016 – 31.07.2017. Valget avvikles i.h.t universitetets valgreglement.

Forslag på kandidater

Fristen for å fremme forslag på kandidater er 18 mai kl. 1500. Forslag skal sendes eller leveres til valgstyrets sekretær Nina Hølland. Forslaget må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i gruppe D. Det må inneholde minst en og høyst seks kandidater (ikke i prioritert rekkefølge). De foreslåtte må være valgbare. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Dato for valget

Valget vil foregå i perioden 1-8 juni. Valget avvikles elektronisk som preferansevalg jf. § 7 og 9.

 

Valg, gruppe B, Instituttrådet

Gruppe B er midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer. Funksjonsperioden er 1 år; 01.08.2016 – 31.07.2017. Valget avvikles i.h.t universitetets valgreglement.

Forslag på kandidater
Fristen for å fremme forslag på kandidater er 18.mai kl15:00. Forslag sendes/leveres til valgstyrets sekretær Nina Hølland. Forslag må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i gruppe B. Det må inneholde minst en og høyst fire kandidater (ikke i prioritert rekkefølge). De foreslåtte må være valgbare. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Stemmerett og manntall
Du må selv sjekke at du står i manntallet. Klagefristen er 6 mai. For å ha stemmerett og være valgbar til instituttrådet, må man være tilsatt før 1. mars 2016 i minst 50 % stilling. Tilsatt som er valgbar har plikt til å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den som har hatt et verv, kan nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har tjenestegjort sammenhengende i dette. Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra denne, jf. § 10. Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg.

Dato for valget
Valget vil foregå i perioden1-7 juni. Valget vil avvikles elektronisk og som preferansevalg jfr. § 7 og 9.

Mvh

Valgstyret

Forskning – Uke 17

Husk:   Åpne og del e-søknaden din med BIO administrativt ansvarlig. Fristen er i dag!

BIO interne frister frem mot NFR frist: 25. mai

  1. april: Utlysning forventes offentliggjort
  2. april: Informer BIO om du planlegger å søke – sjoukje.kuipers@uib.no
  3. april: Åpne og del e-søknaden din med BIO administrativt ansvarlig: synnove.myhre@uib.no

2.-11. mai:        Utarbeidelse av budsjett med BIO økonomi. Budsjettene må være utarbeidet iht TDI -modellen – thomas.hugoy@uib.no

12.-18. mai:      Prosjektbudsjett og formalia ferdigstilles fortløpende

  1. mai: Gjennomføring av endelig budsjett – thomas.hugoy@uib.no

Vennligst respekter de interne BIO fristene. Dersom du trenger en utvidelse for noen av de ovennevnte, vennligst gi beskjed til Sjoukje og/eller Thomas.

Nye publikasjoner – Uke 17

Birks HJB, Ammann B, Stefanova I (2016) In Memoriam: Herbert E Wright Jr 1917-2015. Holocene 26:507-510 http://dx.doi.org/10.1177/0959683616634176 Birks HJB, Birks HH (2016) How have studies of ancient DNA from sediments contributed to the reconstruction of Quaternary floras? New Phytologist 209:499-506 http://dx.doi.org/10.1111/nph.13657 Bizuayehu TT, Furmanek T, Karlsen O, van der Meeren T, Edvardsen RB, Ronnestad I,…