BIO-info

Kategori: 2016 – Uke 22

Fra toppen – Uke 22: Søknadsfrister

Til fristen 25. mai hos Forskningsrådet kom det inn 1731 søknader. 1271 av disse gikk til FRIPRO-programmet. Det er ny rekord. Fra BIO ble 19 søknader sendt til FRIPRO, hvorav 12 forskersøknader, tre mobilitetsstipend og to Unge forskertalenter. I tillegg ble det sendt fire søknader til KLIMAFORSK, tre til INTPART og en søknad til UTNAM-programmet. Som vanlig er det forskningsgruppen EECRG som har vært mest aktiv, med koordineringsansvar for 10 søknader.

I år har vi forsøkt en ny modell, der søkerne er blitt bedt om å presentere sine ideer for hverandre og for et utvalg av BIOs mer erfarne forskere, og etterpå å la panelet lese gjennom og komme med råd til søknaden. Vi håper og tror at dette har bidratt til å løfte kvaliteten på de søknadene som blir sendt inn til fristen, og at litt flere prosjekter lykkes med å komme gjennom nåløyet.

Det er nemlig ikke antallet det kommer an på. Og kanskje disse faste søknadsfristene er med på å generere flere halvgode søknader, og dermed mer bortkastet tid, både for forskerne og evalueringspanelene, enn nødvendig. Et forsøk i regi av National Science Foundation i USA på å bli kvitt de voldsomme søknadsbunkene på bestemte tider av året kan tyde på det.

Siden NSF innførte løpende søknadsfrister på en del av sine programmer i 2011, har nemlig antallet søknader blitt halvert. Det kan se ut som det er de halvmotiverte og dårlig forberedte søknadene som forsvinner, mens de gode søknadene blir enda bedre gjennom bedre forberedelse og tid til finpussing.

En annen fordel med løpende frister er at de faste fristene alltid passer dårlig for de fleste, i hvert fall universitetsforskere. Mai-fristen kommer i eksamens- og innleveringstiden for masterstudentene. September-fristen kommer like etter studiestart, studentmottak, og skrives gjerne på en tid da utenlandske samarbeidspartnere har sin ferie.

Kanskje det å droppe søknadsfristene er noe å tenke på for Forskningsrådet også?

Mandag denne uken ble Norsk havlaboratorium åpnet på Marineholmen. Både rektor Dag Rune Olsen, HI-direktør Sissel Rogne og statsminister Erna Solberg var til stede da det også ble offentliggjort at KG Jebsen-stiftelsen har gitt penger til et KG Jebsen Senter for dypmarin forskning, ledet av Rolf Birger Pedersen ved CGB, og med vår egen Hans Tore Rapp på laget. Gratulerer til alle involverte!

Gratulerer også med nivå 2-artikkel til Richard Telford og medforfattere med artikkel i Quaternary Science Reviews.

Hilsen AndersGoksøyr_BIO

Forskning – Veke 22

Vi gjør oppmerksom på de nye utlysningene som ligger i utlysningskalenderen i tillegg til forskjellige informasjonsseminarer, bl.a.:

06.06.16 Information meeting on Digital Life Norway – New call for Researcher Projects in Digital Life

08.06.16 Workshop for Nasjonal forskningsinfrastruktur 2016

14.06.16 Søkeseminar – Utlysing av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2017

16.06.16 Informasjonsseminar UiBs søkere til INFRASTRUKTUR

20.06.16 RRI-Matchmaking for Digital Life Norway

22.06.16 Special lecture and roundtable on citation metrics and Science Evaluation

 

Søk om NFR FORNY2020 verifiseringsmidler!

Bergen Teknologioverføring (BTO) vil gjerne informere om at det nå er mulig å søke om verifiseringsmidler fra Forskningsrådet (FORNY2020). Forskere med prosjekter som kan være aktuelle må ta kontakt med BTO så snart som mulig, og senest innen 25. juni, for innledende prosjektdiskusjoner. Mer informasjon om FORNY2020 og søknadsprosessen finner du på https://bergento.no. BTO Flyer og mer info

Utvald bilete – Veke 22: Kursdeltakarar

bilde veke 22

MBD-forskarar ved “The Genome Analysis Centre” (Storbritannia)

Førre veke deltok Kenneth Meland, Francisca Carvalho og Joana Xavier i eit intensivt kurs ved “The Genome Analysis Centre” i Norwich. Kurset fokuserte på molekylære og analytiske aspekt ved metoder for genotyping-ved-sekvensering (GBS), og fulgte deltakarane heilt frå studiedesign og strategi og gjennom berekningar og resultattolking. Dei tileigna ferdigheitene vil verte nytta i fleire prosjekt som for tida føregår ved gruppa for Marin Biodiversitet, og vil verte gjennomført ved å nytte NGS-fasilitetar i Biodiversitet Lab (BDL).

Kommande aktivitetar – Veke 22

«RRI-matchmaking» for Digitalt Liv Norge

Måndag, 20. juni vil gruppa for «Responsible Research and Innovation” (RRI) ved Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) organisere eit RRI-møte for forskarar som planlegg å søke om midler under DLN-paraplyen. Møtet vert heldt i Bergen, frå kl 9-12, etterfylgt av lunsj. Registrer deg innan 10. juni, det er plass til 20 deltakarar. Spørsmål kan rettast til asle.kiran@ntnu.no. Les heile abstraktet her.

 

Linux-seminar

Her er ei påminning om Linux-seminaret («Linux. What on Earth does it have to do with penguins?») som vert helde av Bry Wilson.

Onsdag, 8. juni, kl 1400-1430
Biologi B-blokk, rom K3/K4

Minneord – Magnar Aksland

Magnar tok Cand. real. eksamen i matematikk i 1971, og vart i 1972 tilsett som vitskapleg assistent (NAVF), og ved Universitet i Bergen (UiB) som universitetslektor ved Matematisk Institutt 1973 -1975. Vidare vart Magnar etter kvart tilsett ved Avdeling for fiskeribiologi, seinare Norges fiskerihøgskule ved UiB frå 1975 der han arbeidde som amanuensis og førsteamanuensis til han gjekk av med alderspensjon i 2012.

Magnar var matematikaren ved instituttet, og underviste i dei tyngste faga innafor moderne fiskeribiologi, der mengdemåling av bestandane, aldersfordeling, naturlig dødelegheit og data frå sjølve fisket blir sett saman i ein matematisk virtuell populasjon som kan studerast i eit modellverkty. Datamaskiner kan i dag enkelt rekne ut tilstanden i denne bestanden og finna et høveleg, – bærekraftig uttak, som formar grunnlaget for dagens kvoteråd.

Magnar var ein stringent matematikar og han forelas eit av de viktigaste kursa i klassisk fiskeribiologi; bestandsovervåking, der metodane;  akustikk, tråltokt, massemerking av fisk og egg og larve tokt vart formidla, ofte med mykje formelverk, inkludert det statistiske apparatet bak moderne surveydesign.

Vitskapleg bidrog Magnar Aksland på fagfeltet mengdemåling av fisk på eit meir grunnleggande nivå. Han argumenterte ofte for innføring av ny teknologi på et tidlig stadium, og denne innsiktsrike innstillinga hadde stor innflytelse til nytte både for forsking og for fiskerinæringa.

Magnar var en habil programmerer som svor til sin Macintosh maskin og rein C programmering.  Dei siste 10 årene fikk han attende interessa for akustikk, då han kunne lese rå-digitaliserte ekkosignal frå splittstråle ekkolodd med sin nye Mac. Her utvikla han då nye, interessante kombinasjonsmetodar mellom enkeltfisk teljing og ekkointegrering som ennå ikkje er teken i bruk på tokt. Vidare rekna han også på han den statistiske fordelen, auka presisjon,  ved å bruka multi-stråle ekkolodd på flekkvise fordelingar av stimfisk på ein elegant måte. Dette skal nå utvidast og publiserast av yngre forskarar.

Då  Magnar gikk av med alderspensjon i 2012 var han endå i svært god fysisk form, og vi rekna alle med at han ville springa rundt i fjella lenge enno.

Slik vart det ikkje.

Vener og kollegaer ved UIB og HI i Bergen vil med dette lyse fred over minna etter Magnar.

 

Egil Ona (HI /UIB)

Magnar Aksland

 

Nye artiklar – Veke 22

Ibanez T, Grytnes J-A, Birnbaum P (2016) Rarefaction and elevational richness pattern: a case study in a high tropical island (New Caledonia, SW Pacific). Journal of Vegetation Science 27:441-451 http://dx.doi.org/10.1111/jvs.12396   Lambrechts MM, Blondel J, Bernard C, Caro SP, Charmantier A, Demeyrier V, Doutrelant C, Dubuc-Messier G, Fargevieille A, de Franceschi C, Giovannini P, Gregoire…

Har du husket å registrere feriedager?

Husket alt før ferien?

Sommeren er like rundt hjørnet, og uavhengig av om du har tenkt å tilbringe den i et (helt sikkert) solfylt Bergen, eller har mer perifere planer, så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere ferien din i PAGA. Å registrere ferien er obligatorisk, og generelt skal all ferie tas ut hvert år.

Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta ferie? Registrer den uansett (du kan endre den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ut ferien. Du slipper også personlig oppfølging gjennom e-poster og besøk fra administrasjonen.

Fristen for registrering av sommerferie er allerede passert, så vær vennlig å prioritere dette, nå.

Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du finne her.

Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i PAGAWEB, ta kontakt med personalkonsulenten ved ditt institutt.