BIO-info

Category: Forskning

Forskning – Uke 46

 

QIAGEN Bioinformatics Microbial Genomics hands-on workshop the 7th of Dec. from 9.30 – 16.00.
QIAGEN BIOINFORMATICS HANDS-ON WORKSHOP (7th of Dec from 9.30 to 16.00): From data to discovery with the QIAGEN Microbial Genomics Pro Suite.
The expanding field of metagenomics leaves researchers struggling to convert data generated with a wide range of open source tools into meaningful insights. The Microbial Genomics Pro Suite integrates a comprehensive set of tools for metagenomics into a scalable and user friendly platform.
Metagenomics applications are supported with workflows for the analysis of 16S-, 18S rRNA, or other amplicon data. Further included are workflows for whole metagenome assembly, and the functional analysis of metagenomic data. The recent launch of the CosmosID plugin completes the range of metagenomics applications. The plugin offers best in class taxonomic profiling and pathogen identification and can handle shotgun metagenomics data as input.
To convert microbiome data into biologically meaningful insights, all metagenomics applications are completed with workflows for the statistical analysis of differential abundance in the context of metadata. The user can explore changes in composition or function associated for instance with health or dysbiosis.
A package of workflows for the analysis of outbreaks based on isolate genome data extends the utility of the Microbial Genomics Pro Suite for researchers focusing on epidemiology, food safety and public health.

If you are interested, then join our workshop the 7th of Dec 2016 and learn more about the QIAGEN Microbial Genomics Pro Suite and try it out yourself. You will get a 6 weeks license for you to try out the software with your own data after the workshop

Sign up here

Deadline is 2nd of Dec at 16.00. There is a limit of 20 people for the workshop and registration will be on a first come, first served basis.

Hope to see you there.

Forskning – Veke 38

Nye retningslinjer for budsjettpost for open publisering ved UiB

Universitetsstyret har vedtatt nye retningslinjer for budsjettposten for støtte til open publisering som trer i kraft 1. Oktober 2016. Dei viktigaste endringane er:

Full støtte vert berre gjeve til artiklar i Open Access-tidsskrift og open publisering av bøker. Tidsskrift må vere registrert i Directory of Open Access Journals for å kvalifisere til full støtte.

Korresponderande forfattar til Open Access-artiklar i abonnementstidsskrift på nivå 2, kan søkje om refusjon av 50% av forfattarbetalinga (APC). Søknaden må sendast før publisering,  og refusjon vert utbetalt basert på dokumenterte utlegg til forfattarbetaling.

Open publisering av artiklar i abonnementstidsskrift på nivå 1 vert ikkje lenger støtta.

Søknadar vert innvilga basert på våre fullstendige retningslinjer.

Eit nytt søknadsskjema vert tilgjengeleg frå 1. oktober. Stønad kan berre garanterast når søknad er sendt inn og innvilga før publisering.

Styresaka kan lesast her. Om du har spørsmål, ver venleg å kontakte bora@uib.no

25. oktober arrangerer Universitetsbiblioteket eit seminar om open tilgang til forsking. Her vil det mellom anna vere ei orientering om dei nye retningslinjene.

 

Se utlysningskalenderen for nye utlysninger og forskjellige informasjonsseminarer, bl.a.:

25.09.16 Mediatrening for forskere – Bergen

27-28.09.16 Norgesuniversitetet Høstkonferansen 2016Trømsø

13-14.10.16 Horisont 2020 – Drift og økonomi i et EU-prosjekt – Lysaker

20-21.10.16 Centre for Digital Life Norway (DLN) meeting on «Technologies for Digital Life» – Bergen

25.10.16 Åpen tilgang til forsking nasjonalt og globalt – Bergen

15.11.16 Hvordan skrive en konkurranse-dyktig ERC Consolidator grant-søknad – Oslo

Horisont 2020 – Nytt kurstilbud i prosjektutvikling

25.10.16Trondheim

26.10.16 – Trondheim

14.12.16Lysaker

15.12.16Lysaker

Forskning – Uke 37

BOA-teamet er nå offisielt i drift

BOA-teamet er UiBs administrative støtteapparat for eksternfinansiering. BOA-teamet kan gi støtte til de store, komplekse søknadene slik som EUs Horisont 2020-program, og Forskningsrådets store satsninger som SFF, SFI og infrastruktur.

Nye nettsider med maler og verktøy til bruk i arbeidet med eksternfinansierte forskningsprosjekter er nå klar. Nettsidene dekker hele prosessen til et ekstern finansiert forskningsprosjekt: mobilisering, søknad, kontrakt, oppstart, drift og avslutning. For hvert steg i prosessen beskrives alle de aktivitetene som hører til, samt rollefordeling, oppgaver, veiledning, ressurser og kontaktpersoner. Se de nye nettsidene her.

Bioinfo001

Photo: Jan Kåre Wilhelmsen, UiB.

Se utlysningskalenderen for nye utlysninger og forskjellige informasjonsseminarer, bl.a.:

19.09.16 RFF Project workshop – Bergen

21.09.16 H2020 – Prosjektutviklingskurs v/Joe Gorman – Lysaker

21.09.16 Skrivekurs for UiB-forskere: «Skriv så du blir lest» – Bergen

27-28.09.16 Norgesuniversitetet Høstkonferansen 2016Trømsø

15.11.16 Hvordan skrive en konkurranse-dyktig ERC Consolidator grant-søknad – Oslo

 

Posterpris til Libe Aranguren i Miljøtoksgruppen

Libe Aranguren, stipendiat i Mlijøtoksikologigruppen, vant posterprisen under 30th European Society for Comparative Physiology and Biochemsitry Conference i Barcelona 4.-7. september. Hun fikk prisen for posteren ”Using precision-cut liver slices (PCLS) and luciferase reporter assays to characterize the aryl hydrocarbon receptor (AhR) system in Atlantic cod (Gadus morhua”. Prisen inkluderte et diplom og 300€.

 

IMG_1360

Libe Aranguren, foto: Anders Goksøyr

 

 

 

Forskning – Veke 34

BIO interne frister frem mot NFR frist:    7. September

8. aug: Informer BIO om du planlegger å søke – sjoukje.kuipers@uib.no

10. aug: Åpne og del e-søknaden din med BIO administrativt ansvarlig: synnove.myhre@uib.no

15.-24. aug: Utarbeidelse av budsjett med BIO økonomi. Budsjettene må være utarbeidet iht TDI -modellen – thomas.hugoy@uib.no

24.-31. aug: Prosjektbudsjett og formalia ferdigstilles fortløpende

31. aug: Ferdigstille endelig budsjett – thomas.hugoy@uib.no

7. sep: NFR søknadsfrist

Vennligst respekter de interne BIO fristene. Dersom du trenger en utvidelse for noen av de ovennevnte, vennligst gi beskjed til Sjoukje og/eller Thomas.

 

Se utlysningskalenderen for nye utlysninger og forskjellige informasjonsseminarer, bl.a.:

02.09.16 NFR Informasjonsmøte om INFRASTRUKTUR utlysning – Lysaker

08-09.09.16 Course «Writing Strategy Papers for H2020 WP and the next EU framework program»  – Bergen

19.09.16 RFF Project workshop – Bergen

21.09.16 H2020 – Prosjektutviklingskurs v/Joe Gorman – Lysaker

21.09.16 Skrivekurs for UiB-forskere: «Skriv så du blir lest» – Bergen

27-28.09.16 Norgesuniversitetet Høstkonferansen 2016Trømsø

 

GAA logo

 

Global Aquaculture Alliance – Global Aquaculture Innovation & Leadership Award

Dette året går Global Aquaculture Alliance sin fjerde, årlige “Global Aquaculture Innovation & Leadership Award” til Prof. Karin Pittman. Institutt for biologi vil gjerne gratulere Karin med prisen.

portrait_photo_pittman_1

Forskning – Veke 33

BIO internal deadlines towards the RCN deadline:    September 7th

 

Aug 8:                 Notify the department of your “intent to apply” – email: sjoukje.kuipers@uib.no

Aug 10:               Open and share your e-application with BIO’s administrator. Please use email address: synnove.myhre@uib.no

Aug 15-24:         Preparation of your draft budget with BIO administration. Budgets must be prepared in accordance with TDI budgeting model – email: thomas.hugoy@uib.no

Aug 24-31:         Finalization of budget and formalities (including partner projects) will take place continuously

Aug 31:               Completion of final budget – thomas.hugoy@uib.no

Sep 7:                  NFR submission deadline

Please respect the internal BIO deadlines for proposal submission. Should you need an extension for any of the above, please notify Sjoukje and/or Thomas.

 

See the updated call calendar for upcoming calls and information seminars i.e.:

26.08.16 RFF Project workshop – Bergen

02.09.16 NFR Information Meeting on the INFRASTRUKTUR call – Lysaker

08-09.09.16 Course «Writing Strategy Papers for H2020 WP and the next EU framework program”  – Bergen

19.09.16 RFF Project workshop – Bergen

21.09.16 H2020 – «Writing successful H2020 Proposals” – Lysaker

21.09.16 Writing  Course for UIB Researchers: «Skriv så du blir lest» – Bergen

Forskning – Uke 32

BIO interne frister frem mot NFR frist:    7. September

 

8. august:                 Informer BIO om du planlegger å søke – sjoukje.kuipers@uib.no

9. august:                Åpne og del e-søknaden din med BIO administrativt ansvarlig: synnove.myhre@uib.no

15.-24. august:         Utarbeidelse av budsjett med BIO økonomi. Budsjettene må være utarbeidet iht TDI -modellen – thomas.hugoy@uib.no

18. august:                Presentasjonsmøte for mulige prosjektsøknader

24. – 31. august:         Prosjektbudsjett og formalia ferdigstilles fortløpende

31. august:                 Ferdigstille endelig budsjett – thomas.hugoy@uib.no

07. september:          NFR søknadsfrist

Vennligst respekter de interne BIO fristene. Dersom du trenger en utvidelse for noen av de ovennevnte, vennligst gi beskjed til Sjoukje og/eller Thomas.

 

Se utlysningskalenderen for nye utlysninger og forskjellige informasjonsseminarer, bl.a.:

17.08.16 Søkerworkshop BIOTEK2021 Digitalt Liv – Lysaker

17.08.16 ERC Starting and Consolidator Grant Course – Bergen

26.08.16 RFF Prosjektverksted – Bergen

02.09.16 NFR Informasjonsmøte om INFRASTRUKTUR utlysning – Lysaker

08-09.09.16 Course «Writing Strategy Papers for H2020 WP and the next EU framework program”  – Bergen

19.09.16 RFF Project workshop – Bergen

21.09.16 H2020 – Prosjektutviklingskurs v/Joe Gorman – Lysaker

21.09.16 Skrivekurs for UiB-forskere: «Skriv så du blir lest» – Bergen

 

 

 

Norecopas nye nettsider er lansert

Norecopa er Norges nasjonale konsensusplattform og kompetansesenter for ”de tre R-ene” (Replacement, Reduction and Refinement) i forbindelse med dyreforsøk.
Norecopas styre representerer alle de fireinteressepartene: myndighetene, forskning og undervisning, industri og dyrevernorganisasjoner.

Nettsiden er ennå i prossess og hvis du har noe tilbakemeldinger kan du bruke tilbakemeldingsknappen til høyre.

klikk her til til å komme til den norske siden.

 

Velferd personal og HMS – Uke 32

Plass på forskningsinstallasjoner ved BIO og innenfor driftsavtalen UiB/ILAB Høstsemesteret 2016:

Søknadene må være de respektive ansvarlige i hende innen 20. august. Søknadsskjema med instrukser. Alle som arbeider med forsøksdyr skal ha godkjent kurs i forsøksdyrlære, dette gjelder også masterstudenter. Planlagte kurs for forskere, teknikere og masterstudenter finner du her. Søknader til forsøksdyrutvalget om tillatelse til å utføre forsøk med dyr, bør være innsendt 3 måneder før forsøkstart.

Det er brukerbetaling for tilgang og aktivitet på forsøksdyravdelingen i 1. etasje, Bioblokken. 50 % av estimert brukerbetaling betales inn før forsøket settes i gang, resterende beløp beregnes og innbetales etter forsøket er avsluttet. Brukerbetalingen skal gå til drift, beredskapsvakt, vedlikehold, oppgradering og innkjøp av forbruksmateriell på avdelingen. Brukerne vil få bedre oversikt over kostnader forbundet med forsøksgjennomføring, og romansvarlig vil få større forutsigbarhet til å planlegge arbeider og innkjøp av forbruksmateriell.

Alle søkere må oppgi finansieringskilde. Det må også føres på merknad, dersom brukerbetaling skal faktureres eksterne prosjekter»

ilab

Eksempel: Klimarom 10m2, priskategori 1: 500,- + (10m2 x 100,-) = 1500,-/mnd

 

Frank Midtøy

Leder levendelaboratoriene

 

Nyansatte

Anne Bjune, førsteamanuensis i kvartær paleoøkologi, fast 100 % stilling fra 1. september
Stillingen er knyttet til Ecological and Environmental Change Research Group (EECRG)

anne bjune

 

Ida Helene Steen, førsteamanuensis i geobiologi, fast 100 % stilling fra 15. august
Stillingen er knyttet til Senter for geobiologi

ida helene steen

 

Alistair Seddon, førsteamanuensis i kvartær paleoøkologi, fast 100 % stilling fra 1. mai
Stillingen er knyttet til Ecological and Environmental Change Research Group (EECRG)

alistairseddon

 

BIO ønsker Anne Bjune, Alistair Seddon og Ida Helene Steen velkommen!

 

 

Forskning – Uke 25

BIO interne frisken mot RCN deadline : 7. september  7. juli: Utlysning forventes offentliggjort 8. august: Informer BIO om du planlegger å søke – sjoukje.kuipers@uib.no 9. august: Åpne og del e-søknaden din med BIO administrativt ansvarlig: synnove.myhre@uib.no 15. – 24. august: Utarbeidelse av budsjett med BIO økonomi. Budsjettene må være utarbeidet iht TDI -modellen – thomas.hugoy@uib.no…

Forskning – Veke 24

BIOs interne frister mot RCN-frist:    7. september

27. juli: Utlysning forventes offentliggjort

8. august: Informer BIO om du planlegger å søke – sjoukje.kuipers@uib.no

10. august: Åpne og del e-søknaden din med BIO administrativt ansvarlig: synnove.myhre@uib.no

15.-24. august:       Utarbeidelse av budsjett med BIO økonomi. Budsjettene må være utarbeidet iht TDI -modellen – thomas.hugoy@uib.no

18. august: Presentasjonsmøte for mulige prosjektsøknader

24.-31. august: Prosjektbudsjett og formalia ferdigstilles fortløpende

31. august: Ferdigstille endelig budsjett – thomas.hugoy@uib.no

7. september: NFR søknadsfrist

Vennligst respekter de interne BIO fristene. Dersom du trenger en utvidelse for noen av de ovennevnte, vennligst gi beskjed til Sjoukje og/eller Thomas.

 

Se utlysningskalenderen for nye utlysninger og forskjellige informasjonsseminarer, bl.a.:

20.06.16 RRI-Matchmaking for Digital Life Norway – Bergen

21.06.16 FORNY2020 / BIOTEK2021 Info meeting – Bergen

22.06.16 Special lecture and roundtable on citation metrics and Science Evaluation – Bergen

17.08.16 ERC Starting and Consolidator Grant Course – Bergen

02.09.16 NFR Informasjonsmøte INFRASTRUKTUR spesielt rettet mot nye søkere – Lysaker

 

Søk om NFR FORNY2020 / BIOTEK2021 midler!

Bergen Teknologioverføring (BTO) vil gjerne informere om at det nå er mulig å søke om verifiseringsmidler (FORNY2020) og optimaliseringsmidler (BIOTEK2021) fra NFR. Forskere med prosjekter som kan være aktuelle må ta kontakt med BTO så snart som mulig, og senest innen 25. juni, for innledende prosjektdiskusjoner. Mer informasjon om FORNY2020 eller BIOTEK2021 og søknadsprosessen finner du på https://bergento.no. Vær oppmerksom på at NFR vil besøke Bergen for et FORNY 2020 / BIOTEK 2021 informasjonsmøte, planlagt ved BTO 22. juni. Les mer

 

«Min optimaliseringshistorie – Algetoksiner som legemiddel»

Klikk her for å lese om den spennende BIOTEK 2021-prosjekt ledet av Dr. Ralf Kellmann ved BIO.

Forsking – Uke 23

    Vi gjør oppmerksom på de nye utlysningene som ligger i utlysningskalenderen i tillegg til forskjellige informasjonsseminarer, bl.a.: 14.06.16 Søkeseminar – Utlysing av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2017 16.06.16 Informasjonsseminar UiBs søkere til INFRASTRUKTUR 20.06.16 RRI-Matchmaking for Digital Life Norway 22.06.16 Special lecture and roundtable on citation metrics and Science Evaluation   Søk om NFR FORNY2020…