BIO-info

Kategori: Velferd Personal og HMS

Velferd, Personal og HMS – Veke 24

FORMALIN/FORMALDEHYD

Formalin har fått farenummer, H350 – kan forårsake kreft.

Bruk av formalin skal derfor registreres i Eco Exposure.

http://www.uib.no/hms-portalen/79597/eksponeringsregister

Les sikkerhetsdatabladet.

EcoOnline kontakt: Solveig Thorkildsen, solveig.thorkildsen@uib.no

 

HMS – AVVIKSMELDINGER

Alle oppfordres til å legge inn HMS-avviksmeldinger.

Det er viktig for å få avvikene registrert og en fin måte til å få sakene registrert og synliggjort oppover i systemet.

HMS-avvikene blir brukt som bakgrunnsmateriale til forbedring av rutiner, beredskapsplan og budsjettplaner i tillegg til at den enkelte sak blir behandlet individuelt.

Link til elektronisk melding i HMS-avvikssystemet:

https://avvik.app.uib.no/skjema/f?p=692:1

Om HMS-avvik på HMS-portalen:

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/92495/melding-av-hms-avvik

Velferd Personal og HMS – Uke 21

Registrering av sidegjøremål: For ansatte: I forbindelse med den årlige kvalitetssikringen av sidegjøremålsdatabasen bes alle ansatte om å kontrollere sine registrerte sidegjøremål i sin mappe i Personalportalen under tilleggsinformasjon. Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet…

Velferd, Personal and HMS – Uke 16

Nye ansatte på BIO

Dario Pistone er ansatt som avdelingsingeniør i Fiskesykdomsgruppen for en periode på 2 år fra 18. april 2016.

Han skal arbeide på Are Nylunds prosjekt «Isolering og karakterisering av Paramoeba perurans: Fenotypisk og genetisk karakterisering av utvalgte kloner fra laks og andre verter».

dario pistone

 

 

Forskningstermin

I søknaden om forskningstermin må det gis en redegjørelse for hvordan forskningsterminen planlegges anvendt; herunder faglig innhold, forskningsterminens betydning for eget fagmiljø etc. Kravene til disposisjon ved utarbeidelse av søknad om forskningstermin som framgår av kriterienes side 2, må følges. Dersom det også søkes om midler til økonomisk støtte ved utenlandsopphold under forskningstermin, må det utarbeides en klar prosjektomtale for utenlandsoppholdet, jfr. kriteriene. http://www.uib.no/matnat/om-fakultetet/for-ansatte-vedfakultetet/

Nettside finnes her!

 

Valget av kandidater gruppe B til universitetsstyret! 2016-2017

Valget foregår nå -fram til 26. april kl. 12.00

Alle som har stemmerett har fått e-post med login-informasjon.

Mer informasjoner finnes her!

 

Introduksjon for ny ansette del 1, blir 2. mai 2016

Registering deadline: 27. april 2016.

For mer informasjoner om programmet klikk her!

Velferd, Personal og HMS – Uke 14

Spørreundersøkelse fra Universitetsledelsen på mandag

På mandag vil dere motta en kort spørreundersøkelse på epost fra Kirsti Brekke ved Kommunikasjonsavdelingen, som vi håper dere har tid og mulighet til å svare på.

Undersøkelsen inneholder kun 4 spørsmål og er anonym.

Resultatene fra undersøkelsen er for internt bruk, og er en del av et prosjekt som Kommunikasjonsavdelingen utfører på vegne av Universitetsledelsen.

 

Nye ansatte på BIO

Vegar Løland er ansatt som seniorkonsulent (prosjektøkonom) fra 1. april 2016.

Hans arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være knyttet opp mot den eksternt finansierte prosjektporteføljen.

Vegar Løland

 

Harald Sæbø Lunde er ansatt som avdelingsingeniør i Fiskeimmunologigruppen fra 1. mars 2016

Han skal arbeide med immunologiske analyser og infeksjonsforsøk med fisk, larver og celler i kulturer.

Harald Sæbø Lunde (2)

Velkommen til BIO!

Velferd, personal og HMS – Uke 10

Nyansatte

Victoria Røyset er ansatt som stipendiat fra 1. mars 2016. Stillingen er knyttet til prosjektet ”Microparasites in closed and semi-closed containment systems (S-CCS)” finansiert av Universitetet i Bergen og Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture(CtrlAQUA) og inngår i Fiskesykdomsgruppen. Victorias hovedoppgaver vil være å identifisere og karakterisere mikroparasitter assosiert med produksjon av laks i RAS og S-CCS anlegg.

Victoria Røyseth